Skema for Studielinjen

Studielinjen

Skemaeksempel for Studielinjen

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Linjefag 1 Dansk Linjefag 2 Engelsk Linjefag 2
Linjefag 1 Dansk Linjefag 2 Engelsk Linjefag 2
Linjefag 1 Studietime matematik Engelsk Matematik Studietime dansk
Dansk Matematik Matematik Dansk Engelsk
Dansk Matematik Matematik Dansk Engelsk
Dansk